Find Property:

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
ALBUD APARTAMENTY WSCHÓD SP. Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1)  Administratorem Państwa danych osobowych jest ALBUD Apartamenty Wschód Spółka z o.o. z siedzibą w Gąsawach Rządowych 111, 26-502 Jastrząb, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000816472, o numerze NIP 799-197-58- 92 i kapitale zakładowym równym 50 000 złotych, zwana dalej „Spółką”.

2)  Spółka przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwę firmy, numer NIP), dane adresowe (adres zamieszkania, siedziby, prowadzenia działalności) oraz dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail).

3)  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:

  1. przedstawienia ofert Spółki i podmiotów współpracujących ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  2. zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
  3. realizacji przez Spółkę czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  4. marketingu, w tym promocji inwestycji realizowanych przez Spółkę lub podmiotów współpracujących ze Spółką (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. ustalenia i dochodzenia roszczeń Spółki w związku z prowadzoną działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane dotyczące podmiotów współpracujących ze Spółką są dostępne w siedzibie Spółki.

4)  Państwa dane mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 2. agentom Spółki, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży nieruchomości Spółki lub organizującym akcje marketingowe,
 3. podmiotom obsługującym systemy informatyczne i świadczącym Spółce usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 5. podwykonawcom inwestycji realizowanych przez Spółkę,
 6. podmiotom współpracującym ze Spółką, w związku z inwestycjami i usługami oferowanymi przez te podmioty.

Informacja o podmiotach dostępna jest w siedzibie Spółki.

5)  Państwa dane osobowe obecnie nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w przyszłości Spółka zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG, jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.

6)  Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 2. przez czas obowiązywania umowy zawartej ze Spółką, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z przepisów prawa,
 3. przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec niej, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w ww. przepisach prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Spółka kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

7) W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 6. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8)  Podanie danych osobowych jest konieczne w celu określonym w punkcie 3 dla:

 1. zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania ww. czynności,
 2. otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Spółkę i podmiotów współpracujących ze Spółką, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

9)  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Spółkę w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

10) W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Państwa danych osobowych proszę o kontakt mailowy (info@albudapartamenty.pl) lub telefoniczny (+48 606 277 537 lub +48 604 900 998).